Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen:

 1. A tot Energie is gevestigd aan Hinmanweg 9Y, 7575 BE Oldenzaal.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de opdracht gevende partij, hierna te noemen ‘opdrachtgever’ en A tot Energie, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
 3.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers.
 4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle prijsopgaven en offertes die door opdrachtnemer zijn gedaan, zijn volledig vrijblijvend.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Opdrachtnemer de feitelijke opdracht kan starten.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
 5. Indien, nadat Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordigers te wijten is, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief of aanbieding.
 6. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen 2 werkdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
 7. Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 8. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Opdrachtnemer – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 9. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht uiterlijk 1 werkdag voor opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Opdrachtnemer zijn medegedeeld.

Artikel 3 Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk doorgegeven.
 2. Opdrachtnemer behoud zich het recht haar prijzen op elk gewenst moment te kunnen aanpassen.
 3. Door A tot Energie gemaakte reiskosten buiten een straal van 50 KM van postcode 7575BE word 0,49 cent per kilometer gerekend. Tenzij anders aangegeven in offerte of afspraak.

Artikel 4 Overeenkomsten

 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk  24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer ter hoogte van het overeengekomen tarief.
 2. Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur van te voren de beschikbare documentatie van de huishoudelijke installaties te overleggen.
 3. Indien Object anders is dan aangegeven door Opdrachtgever, verplicht Opdrachtgever zich de betaling te verrichten aan Opdrachtnemer voor het juiste object.
 4. In geval van intrekking van een opdracht door Opdrachtgever die nog niet volledig is uitgevoerd, is een courtage verschuldigd gelijk aan de helft van de courtage voor een volledig uitgevoerde opdracht.
 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
  1. De Opdrachtnemer is bevoegd om de facturering en/of vordering van de factuurbedragen uit handen te geven aan derde, alle kosten die hieruit voortkomen zijn voor opdrachtgever.
 6. Bij het sturen van herinneringen zullen administratie kosten in rekening gebracht worden. 
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving in of buiten het Object. Vooraf dient te worden gemeld of er bijvoorbeeld losse vloerdelen zijn.

Artikel 5 Specifieke bepalingen Energielabel

 1. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de opdracht op de hoogte te zijn van het feit dat het door A tot Energie opgemaakte energielabel en de gegevens die worden opgenomen voor het opmaken daarvan, worden geregistreerd in het landelijk gegevensbestand EP-Online (beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); www.ep-online.nl) Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden.
 2. Opdrachtgever geeft door ondertekening van de opdracht toestemming voor een mogelijk controleonderzoek aan zijn woning/woongebouw/utiliteitspand ten aanzien waarvan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uit te voeren door de certificatie instelling die belast is met het controleren van de kwaliteit van dienstverlening van A tot Energie. Het moment van de controle i.v.m. de audit zal in overeenstemmen met de opdrachtnemer en opdrachtgever worden besproken.
 3. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de opdracht op de hoogte te zijn van het feit dat het geen toegang verlenen tot een woning/woongebouw/utiliteitspand ten behoeve van het controleonderzoek als bedoeld in artikel 2 leidt tot de verwijdering van het energielabel uit het landelijk gegevensbestand (en als gevolg waarvan het betreffende energielabel ongeldig is) Het projectdossier wordt volgens vereiste bewaartermijn van 15 jaar bewaard.
 4. A tot Energie informeert opdrachtgevers in het geval dat de certificatie-instelling één of meerdere geregistreerde energie labels intrekt waarvoor door betreffende opdrachtgever opdracht is gegeven.
 5. Opdrachtgever heeft het recht om na registratie van het energielabel in het landelijk gegevensbestand het volledige projectdossier van de opdracht op te vragen.

Artikel 6 Overmacht

 1. In het geval van overmacht wordt er tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, in onderling overleg, een oplossing gezocht om aan de overeengekomen overeenkomst te kunnen voldoen.
 2. Ziekte van Opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.
 3. In het geval van overmacht zullen de opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar informeren.
 4. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen enkele recht op vergoeding voor de ontstane situatie.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overgekomen dient, de betaling van het te betalen factuurbedrag binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan middels een bankstorting op de door de Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
  1. Bij het niet betalen van het factuurbedrag binnen het gestelde termijn door de opdrachtgever zal er een betaalherinnering worden opgestuurd naar de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
  1.  Indien het factuurbedrag binnen 7 dagen na het versturen van de betaalherinnering niet gestort is op de rekening van de opdrachtnemer door de opdrachtgever kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht en/of een derde partij worden ingeschakeld om het bedrag alsnog te innen bij de opdrachtgever.
  1. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het bedrijf zich van eventuele vervolgafspraken, voortvloeiende uit de overeenkomst, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.
 2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (de vervaldatum van de factuur), kan de Opdrachtnemer aanspraak maken op:

• De berekening van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot en met de dag dat de rekening volledig is voldaan.

 • (indien de Opdrachtgever particulier is) de doorbelasting van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw

• (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf): de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

 • Als Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren is nagekomen, doch desondanks de door Opdrachtnemer geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 2500,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd en € 250,00 iedere dag dat de overtreding voortduurt en de wettelijke rente, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Klachten en geschillen

 1. Opdrachtgever dient klachten jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Opdrachtnemer te hebben gemeld.
 2. Klachten of aansprakelijkheid worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 3. Het in behandeling nemen van een klacht of een aansprakelijkheid impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
 4. Klachten inzake facturen van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.
 5. In elke situatie geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de werkzaamheden of het uitbrengen van de het energie label door Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten aanzien van opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door opdrachtnemer of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot de totale in de desbetreffende overeenkomst afgesproken prijs exclusief BTW, tot een maximum bedrag  van € 4000,-. Elke andere vorm van schadevergoeding, zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Indien vastgesteld is dat een schadevergoeding voor rekening van opdrachtnemer komt, dan geldt voor de opdrachtgever een eigen risico van € 450,-

 2. Als blijkt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, dan behoud de opdrachtnemer het recht om de schade op eigen kosten en binnen redelijke termijn, te reduceren, teniet te doen, dan wel te herstellen. De opdrachtgever verplicht zich alle hiertoe benodigde medewerking te doen verlenen. Wanneer opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of opdrachtnemer de mogelijkheid heeft geboden om het vermeende gebrek/ schade nader te inspecteren, dan ziet opdrachtgever daardoor af van het recht op (her) inspectie en/of enige schadevergoeding.

 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist niet of vermelden van dergelijke onderdelen of gebreken door eigenaar, gebruiker of door Opdrachtgever ingeschakelde makelaar of derden), schade(s) ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade(s) ten gevolge van wettelijke bepalingen en/of andere voorschriften die door de overheid zijn vastgesteld.

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Opdrachtnemer verstrekte informatie die Opdrachtnemer vervolgens in haar rapportages heeft gebruikt. De opdrachtnemer tracht zo goed mogelijk aan te geven welke informatie van derden afkomstig is.

5. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.

6. In het geval dat de opdrachtnemer als tussenpartij optreed tussen Opdrachtgever en derden voor uit de, door Opdrachtnemer uitgevoerde, keuring en of andere voortvloeiende Werkzaamheden, accepteert de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor die verrichte of onverrichte werkzaamheden.

7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die opdrachtnemer niet geïnspecteerd of heeft kunnen inspecteren waarvan opdrachtnemer schriftelijk vermeld in de rapportage dat deze niet zijn geïnspecteerd om wat voor reden dan ook.

9. Bij een eventuele vaststelling van de hoogte van een te vergoeden schade moet de bouwkundige staat en de ouderdom van het object in kwestie meegewogen worden.

10. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

Artikel 9 Overig

 1. Opdrachtgever verklaart dat alle aangeleverde elektronische bestanden even als hulpmiddelen (usb sticks etc) vrij zijn van virussen en defecten.
 2.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 3. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger. Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal Opdrachtnemer gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Opdrachtnemer kan van Opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.

Artikel 10 Toepasselijk recht

 1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Almelo.
Scroll naar boven
Online
A tot Energie X

Support

Hallo! Wij zijn een jong bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van energie labels en energie bespaar adviezen voor woningen.

Vragen of koffie �️?
We zijn graag bereikbaar.